Komunální odpad

Svoz a třídění komunálního odpadu

Platbu lze provádět od února 2019 na OÚ Svojšice

Zároveň obecní úřad Svojšice nabízí všem občanům možnost platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

Poplatek TKO je stanoven ve výši 600 Kč/osobu.

Fyzickým osobám, majícím trvalý pobyt v obci Svojšice se poskytuje úleva ve výši 100,- Kč.

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 600,- Kč.

Poplatek ze psa je 30 Kč/psa, 100Kč za každého dalšího

Číslo účtu je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol

134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti

134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na

OÚ.

Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhláškách č. 1/2016 a 2/2016 uveřejněných na stránce Dokumenty

 

 

Poslední svoz bioodpadu proběhne ve 47. týdnu – tjve čtvrtek 22.11.2018.

Následně svoz komunálního odpadu bude probíhat již každý týden.

 

 

Komunální odpad se třídí na složky:

  1.  Biologické odpady,
  2.  Papír,
  3. Plasty včetně PET lahví,
  4. Sklo,
  5. Kovy,
  6. Nebezpečné komunální odpady,
  7. Objemný odpad,
  8. Směsný komunální odpad.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá – tyto nádoby jsou umístěny vedle autobusové zastávky na návsi a v místní části Cihelna

d) Sklo, barva zelená – tato nádoba je umístěna u obecní prodejny

e) Kovy, barva šedá – tyto nádoby jsou umístěny vedle autobusové zastávky na návsi a v místní části Cihelna

Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od začátku dubna do poloviny listopadu. Začátek a konec svozu je uveřejněn na internetových stránkách obce Svojšice a hlášením v místním rozhlase. Pro shromažďování biologického odpadu slouží hnědé popelnice.

Dřevěný odpad, větve ze stromů je možno vozit na sběrné místo k areálu (bývalá skládka zeminy). Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice